Regulamin rejestracji uczestników

XXVII Konferencja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kasprowisko 2021 ONLINE” – („Regulamin”) 14-17.04.2021 r

1. Postanowienia ogólne

1.1 XXVII Konferencja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kasprowisko 2021” („Konferencja”) odbywa się w dniach od 14.04.2021 do 17.04.2021 w formie transmisji internetowej („Streaming”) na stronie internetowej www.kasprowisko2021.pl

1.2 Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 3A lok. 1-2, NIP: 954-21-39-638 („Organizator”). Evereth Publishing sp. z o.o. („Organizator Wykonawczy”) działając na podstawie upoważnienia Organizatora, realizuje powierzone zadania określone w odrębnych umowach.

1.3 Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Konferencji www.kasprowisko2021.pl („Zgłoszenie”) i obowiązuje wszystkich uczestników Konferencji.

1.4 Uczestnikami Konferencji mogą być: (a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w szczególności lekarze kardiolodzy, interniści, lekarze innych specjalności, lekarze POZ, wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept (b) inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji; (c) wykładowcy nie będący osobami upoważnionymi do wystawiania recept.

1.5 W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla uczestników Konferencji, o których mowa w pkt. 1.4 (a) Regulaminu.

1.6 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.kasprowisko2021.pl

2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w Konferencji

2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest:

2.1.1 dokonanie Zgłoszenia poprzez stronę internetową Konferencji www.kasprowisko2021.pl.

2.1.2 Uiszczenie opłaty rejestracyjnej uczestnictwa w Konferencji.

2.2 Opłaty rejestracyjnej z tytułu uczestnictwa w Konferencji należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora Wykonawczego prowadzony przez: Santander Bank Polska nr rachunku:. 87 1090 1753 0000 0001 4680 1431 tytułem: udział w XXVII Konferencji SENiT PTK „Kasprowisko2021”, podając:

i) w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury imiennej lub paragonu): imię i nazwisko, adres

ii) w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP

iii) w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.

Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu konferencyjnego pod adresem www.kasprowisko2021.pl

2.3 Organizator Wykonawczy wystawi fakturę/paragon tytułem dokonanych wpłat.

2.4 Faktury będą wysyłane  pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji w Zgłoszeniu.

2.5 Uczestnikiem, który wygłosi prezentację na dany temat jest osoba, która:

i) uczestniczy w sesji wykładowej oraz warsztatowej z własną prezentacją,

ii) została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy Konferencji w wyniku czego została o tym fakcie poinformowana drogą elektroniczną.

2.6 Zwolnieni z opłaty rejestracyjnej są: wykładowcy, przewodniczący sesji.

2.7 Identyfikator dla uczestnika Konferencji (ID konta), o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt b) i c) Regulaminu nie uprawnia do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i w wystawie firm branży medycznej
i farmaceutycznej.

2.8 Uczestnik Konferencji, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt a) Regulaminu otrzyma od Organizatora Wykonawczego potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, po zakończeniu Konferencji.

2.9 Za udział w Konferencji uczestnik, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt a) Regulaminu otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Lekarską oraz punkty Organizatora.

2.10 Koszt udziału w Konferencji uczestnik Konferencji pokrywa we własnym zakresie.

2.11 Organizator Wykonawczy ma prawo nie dopuścić danej osoby do udziału w Konferencji
w przypadku, gdy nie została za tę osobę uiszczona opłata za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu Konferencji w dziale „Rejestracja”).

2.12 Termin nadsyłania Zgłoszeń za pośrednictwem serwisu internetowego www.kasprowisko2021.pl  upływa w dniu 07.04.2021 r. W przypadku wyczerpania puli miejsc Organizator Wykonawczy zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcie rejestracji i nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń uczestnictwa.

2.13 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.

2.14 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

a) gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 60. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator Wykonawczy zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

b) gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od uczestnika oświadczenie o rezygnacji później niż w 60. dniu przed rozpoczęciem Konferencji ale przed 30. dniem rozpoczęcia Konferencji Organizator Wykonawczy zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 50% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

c) gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator Wykonawczy ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

2.15 Po dopełnieniu przez uczestnika Konferencji wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy ma 30 dni na dokonanie zwrotu.

2.16 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora i Organizatora Wykonawczego.

3. Ceny i warunki płatności

3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.kasprowisko2021.pl.

3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem w Konferencji. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach.

3.3 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora Wykonawczego do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

4. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora Wykonawczego.

4.2 Reklamacje uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji mailowo na adres: kasprowisko2021@evereth.pl

4.3 Po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

5. Dane osobowe

5.1 Administratorem osobowych uczestników Konferencji w pełnym zakresie jest Organizator Wykonawczy – Evereth Publishing sp. z o.o. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem. Administrator danych nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika Konferencji traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów wskazanych w Klauzulach prywatności.

5.2 Organizator Wykonawczy na podstawie pisemnego wniosku Organizatora może udostępnić dane osobowe uczestników Konferencji wyłącznie w celu prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności prawidłowego rozliczenia finansowego Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Udostępniane dane będą obejmowały zakres: imię, nazwisko, dane zawarte na fakturze za udział w Konferencji jeśli została wystawiona. Klauzula informacyjna PTK stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.3 Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli prywatności Organizatora i Klauzuli prywatności Organizatora Wykonawczego na stronie internetowej Konferencji www.kasprowisko2021.pl w formularzu rejestracyjnym.

6. Postanowienia końcowe

6.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora lub Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.

6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.3. Dokonanie Zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem lub Organizatorem Wykonawczy.

6.4 Zastrzega się, iż przebieg Konferencji może być rejestrowany dla celów dokumentacyjnych i referencyjnych.

6.5 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

6.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.kasprowisko2021.pl
6.7 Regulamin może być w każdej chwili zmieniony a zmiany Regulaminu, wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji, przy czym zmiany nie będą pogarszać praw nabytych przez uczestnika Konferencji chyba, że zmiana wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub przyczyn całkowicie niezależnych od Organizatora lub Organizatora Wykonawczego.

Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz w przypadku gdy Pani/Pana dane zostaną przekazane przez Organizatora Wykonawczego do Organizatora zgodnie z zapisem Regulaminu uczestnictwa w Konferencji, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie rejestracji na Konferencję będzie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą przy ul. Stawki 3A lok. 1-2, 00-193 Warszawa,. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych można uzyskać pisząc na adres Administratora lub, adres email powołanego IOD PTK: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl.
  2. Dane osobowe będą: 1) przetwarzane w związku z Pani/Pana udziałem w Konferencji tj. w celu właściwego rozliczenia tego wydarzenia oraz ewentualnej kontroli działań Organizatora Wykonawczego, 2) przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji wspomnianego rozliczenia, a po tym okresie usunięte.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane we wskazanym celu zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora określonym jako dążenie do prawidłowego rozliczenia wydarzenia (Konferencji) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, prawnych i audytowych.
  5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.
  6. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.